آمار بازدیدکنندگان

5323
امروزامروز28
دیروزدیروز82
این هفتهاین هفته498
این ماهاین ماه1665
کل بازدیدهاکل بازدیدها5323

ورود اعضاء

کد خبر : 6820

الزام استفاده از علائم هشداردهنده در وسايل نقليه باربري


 مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: علائم هشداردهنده وسايل نقليه باربري.

سلام علكيم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 6146/11 مورخ 1/3/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در ادامه نامه شماره 4/74/1388 مورخ 17/1/92 مديركل محترم دفتر آمار ايمني و ترافيك مبني بر لزوم استفاده از علائم هشدار دهنده در وسايل نقليه باربري جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌220/92
- تاريخ نامه:‌15/3/92

- از اداره كل دفتر آمار ايمني و ترافيك
- به ادرات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: علائم هشداردهدنده وسايل نقليه باربري.

سلام عليكم؛

احتراماً، پيرو نامه شماره 1/74/6501 مورخ 7/2/83 دفتر محترم حمل و نقل كالا و نامه‌هاي شماره 4/74/45196 مورخ 1/6/83 و 4/74/67647 مورخ 19/7/84 در خصوص لزوم استفاده از علائم هشداردهنده در وسايل نقليه باربري، با توجه به اينكه به كارگيري علائم هشداردهنده و رؤيت وسايل نقليه در زمان توقف در افزايش ايمني و كاهش سوانح رانندگي تأثير به سزايي دارد و از سوي ديگر برابر بند ب ماده 4 آئين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مصوب 5/8/78 شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي بايد از دادن بار و صدور بارنامه جهت وسايل نقليه فاقد علائم ايمني مورد نياز خودداري نمايند و از سوي ديگر برابر رديف‌هاي 76 و 145 جدول ميزان جريمه‌هاي تخلفات رانندگي مصوب 1389 با وسايل نقليه‌اي كه از علاتم ايمني و هشداردهنده استفاده ننمايند برخورد مي‌شود. بنا بر اين ضمن تأكيد مجدد بر اجراي مفاد نامه‌هاي يادشده، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع كليه اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي شركت‌ها و رانندگان سراسر كشور رسانده تا مديران فني شركت‌ها در هنگام بازديد فني وسيله نقليه نسبت به كنترل علائم هشداردهنده مورد نظر برابر دستور العمل ارسال اقدام نمايند.

- سيد عزيز جيفرودي مديركل دفتر آمار ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌4/74/1388
- تاريخ نامه:‌17/1/1392