کد خبر : 6695
چاپ صفحه

مقررات عمومی حمل و نقل جاده ای

 

-رانندگان وسایل باری مختلف باید هر سه ماه یکبار برای معاینه فنی وسایل نقلیه خود به شهربانیس مراجعه وبرگ معاینه فنی دریافت نمایند. برگ معاینه فنی درشیشه جلووسیله نقلیه باری الصاق شود. رانندگی وسائل نقلیه ای که برگ معاینه نداشته باشند ممنوع است.

 - تحویل کال از طرف بنگاه بار بری به راننده و بالعکس باید طبق بارنامه ای انجام گیرد که بر طبق مقررات مربوط به صدور بارنامه تنظیم و صادر شده باشد.

 - بنگاه های بار بری مکلفند در موعد مقرر کالا را به مقصد برسانند

- در کامیونهای حامل اغنام و احشام منحصر سوار کردنم محافظ روی کامیون بلامانع است.

- بنگاه های بارکش شهری که در تهران تاسیس میشوند بایستی حد اقل دو دستگاه کامیون 2 تن و یا 5 دستگاه وانت 1 تنی ملکی داشته باشند، ولی بنگاه های بارکش تهران که در تاریخ تصویب این آئین نامه اشتغال به کار دارند میتوانند با داشتن 2 دستگاه کامیون 2 تنی و یا 3 دستگاه وانت 1 تنی ملکی به کار خود ادامه دهند.

- بنگاه های بارکش شهری که درشهرستانها تاسیس میشوند باید حد اقل یکدستگاه کامیون 2 تنی یا دو دستگاه کامیون 1 تنی ملکی داشته باشند. بنگاه های بارکش شهرستانها که در تاریخ تصویب این آئین نامه اشتغال به کار دارند میتوانند با داشتن یکدستگاه وانت 1 تنی ملکی به کار خود ادامه دهند.

- بنگاه های بارکش شهری باید توقفگاه متناسب با تعداد بارگش های خود در اخایار داشته باشند.

- هرکس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافریس را جعل و تزویر نماید ویا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند،به تشخیص دادگاه